Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4 i 12/3 położonych w obr. 6 miasta Koluszki


W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4 i 12/3 położonych w obr. 6 miasta Koluszki, zdecydowano o zamieszczeniu projektu planu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Przypominamy, iż zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Koluszek z dnia 15 stycznia 2020 r., dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach o godzinie 15.00, a ewentualne uwagi do planu można składać do dnia 8 marca 2020 r.