Informacja dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy wiedzieć powinien ….

  1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    powstaje w przypadku nieruchomości – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, czyli w przypadku zmiany:

a) właściciela nieruchomości,

b) adresu nieruchomości,

c) liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość

– narodzin dziecka

– zgon osoby zamieszkującej w danej nieruchomości

– zmiana miejsca zamieszkania (dotyczy nieruchomości, z której

wyprowadziły się osoby, jak również nieruchomości do której

przeprowadziły się osoby)

d) sprzedaży/kupna nieruchomości – deklaracja powinna być złożona przez:

– sprzedającego – deklaracja zerująca

– kupującego – pierwsza deklaracja

  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  2. Właściciele budynków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji za odpady komunalne:

Informacja

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • odpady segregowane – 8 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc

  • zmieszane odpady komunalne (nie poddane segregacji) – 17 zł od jednego mieszkańca za jeden miesiąc.

 

POWYŻSZE STAWKI OBOWIĄZUJĄ DO 30.04.2019 r.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek bankowy – nr konta 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841

image_pdfimage_print