Dofinansowanie w ramach Programu 500 plus – uzupełnienie

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodziny o niskich dochodach – poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka.

W gminie Koluszki instytucją realizującą program Rodzina 500+ będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach: ul. Brzezińska 32, tel.: 44 714-58-25 – i tu należy składać wnioski.

Uwaga! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.

UWAGA! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Co należy dołączyć do wniosku?

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów określających dochody, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Ale już rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe), będzie zobowiązany dołączyć do wniosku:

PIT-y za 2014 rok jeśli przez ostatnie 2 lata mamy ciągłość pracy (tzn. nic się nie zmieniło).

Jeśli nastąpiła zmiana pracy lub inne okoliczności (np. bezrobocie, chorobowy, macierzyński itp.) to oprócz PIT-ów za 2014 rok potrzebne będzie zaświadczenie o dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np. jak ktoś podjął nową pracę w 2015 lub 2016 r. a tą w 2014 utracił).

– oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. – Załącznik nr 2 do wniosku jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody, np. dochody z gospodarstwa rolnego  – zaświadczenie wystawia dana gmina oraz alimenty, stypendia itp.

– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom                     o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. – Załącznik nr 3 do wniosku jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody; dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczają się Pit-em 28

– dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej, np. świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zaśw. z Urzędu Pracy itp

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Do dochodu nie zaliczamy:

– świadczenia pielęgnacyjnego

– zasiłku pielęgnacyjnego (lub z ZUS-u dodatku pielęgnacyjnego)

– świadczenia rodzinnego (tzw. rodzinne na dzieci)

Jak obliczyć dochód na osobę w rodzinie?

Należy zsumować dochody twojej rodziny i podzielić je przez ilość osób. Zanim dokonasz obliczeń musisz poznać kto według ustawy jest członkiem rodziny i kto to jest dziecko.

„dziecko” – oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

„rodzina” – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku  do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku  z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, 1240 i 1359); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Terminy i postępowanie administracyjne

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wypłaty

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziny: przelewem na konto na wskazany numer rachunku bankowego lub w formie gotówki na listę imienną w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Koluszkach, ul. 11 Listopada 20, 95-040 Koluszki.

Przykład

Rodzina 4-osobowa z dwójką dzieci w wieku 6 i 4 lat. Rodzice pracują zawodowo ale dochód w tej rodzinie nie przekracza 800 zł na członka rodziny. W tym przypadku rodzice mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dwójkę dzieci. W omawianym przypadku rodzice pozostają w ciągłości zatrudnienia od 2012 r. W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny lub rodzica zobowiązanego do alimentacji poza granice RP, uzyskaniem dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print