Deklaracja o wysokości opłaty obowiązująca od 01.01.2016


Zgonie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, najemcy oraz jednostki władające nieruchomością mają obowiązek złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W załączeniu wzór deklaracji do pobrania.