Centrum Aktywizacji Zawodowej

Środki oferowane na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia – z Funduszu Pracy.

Bezrobotnemu mogą zostać przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej

– działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 20.196,66
– w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 13.464,44
– przystąpienie do istniejącej już spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 10.098,33
– Pracodawcy przysługuje refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 20.196,66

Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 13.464,44 Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 09.06.2011 r.) 6,00%

Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę – pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

Informacja dotycząca przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków w CAZ w Koluszkach na podjecie działalności gospodarczej (wnioski, zaświadczenia i oświadczenia do pobrania)

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

Wniosek ten określa m. in. :

– kwotę wnioskowanych środków,

– rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,

– kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy ze Starostą do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,

– szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,

– przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,

– proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego następujących warunków:

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

– nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

– spełnia warunki do otrzymania pomocy, w tym określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 roku, str. 5) albo Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego sektora rybołówstwa zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6),

– spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

– nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

– nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny)

– wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Wnioski do pobrania:
http://puplodz.pl/kat/id/32

image_pdfimage_print