Burmistrz Koluszek ogłasza:


Piąte przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 5 miasta Koluszki, przy ul. Generała Maczka, stanowiących własność Gminy Koluszki:

Do cen wylicytowanych zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetargi odbędą się w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,

w podanej wysokości nie później niż do godz. 1200 26 lutego 2018 r., lub na konto Urzędu nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810 Bank PEKAO SA I O/Koluszki najpóźniej do dnia 26 lutego 2018 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Pełna treść ogłoszenia o przetargach wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koluszkach oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu:
www.koluszki.pl (komunikaty)
i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.