Biuro Inżyniera Gminy

Biuro Inżyniera Gminy to jednostka, której zadaniem jest m.in.:

• zabezpieczanie wszelkich awarii w pasie drogi będącej w zarządzaniu Urzędu Miejskiego w Koluszkach (np.: zapadnięcia jezdni, chodników itp.)
• patrolowanie pasa drogi pod kątem bezpieczeństwa jej użytkowników (wszelkie napotkane nieprawidłowości przekazywane są właściwym instytucjom)
• kontrolowanie należnych zezwoleń na wejście w pas drogowy oraz prawidłowości zajęcia pasa drogowego przez obcych wykonawców pod względem bezpieczeństwa
• obsługa monitoringu wizyjnego miasta Koluszki
• prowadzenie kalendarza przeglądów gwarancyjnych prac inwestycyjnych i remontowych
• nadzór nad bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej
• współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, służbami specjalistycznymi jednostek gospodarki komunalnej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją, pogotowiem ratunkowym, gazownią
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
• współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,

Biuro Inżyniera Gminy pracuje 24 godziny na dobę.
Wszelkie awarie rejestrowane są w komputerowej bazie danych i przesyłane do właściwych jednostek celem naprawy lub usunięcia nieprawidłowości.
W skład zespołu Biura Inżyniera Gminy wchodzą także załogi interwencyjne:
ZUK (drogi, zwierzęta, zieleń, odpady komunalne, oświetlenie uliczne)
KPGK (wodociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłownictwo)
których zadaniem jest bezzwłoczne działanie po otrzymaniu informacji od dyspozytora na podstawie odrębnych porozumień.

Zgłaszanie awarii
Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez dyspozytorów Biura Inżyniera Gminy 24 godziny na dobę pod nr (44) 725-67-68
Osoby zgłaszające awarie proszone są o podanie:
1. imienia i nazwiska
2. telefonu kontaktowego
3. możliwie najdokładniejszej lokalizacji awarii, umożliwiającej szybkie odnalezienie i zabezpieczenie miejsca przez załogę interwencyjną (np.: nazwa ulicy, numer posesji, charakterystyczny obiekt w pobliżu miejsca awarii)
4. opis uszkodzenia (np.: wyrwa w jezdni, wykruszenie nawierzchni, zapadnięcie chodnika, złamanie latarni na skutek wypadku drogowego, uszkodzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu itp.)

Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące:
• awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, gazociągi)
• zimowego odśnieżania dróg
• uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej (znaki, przepusty)
• uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych
• nielegalnie prowadzonych robót w pasie drogowym
• uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego
• czystości w mieście i gminie
• przepełnień pojemników na odpady
• przepełnionych ulicznych koszy na śmieci
• zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
• zaśmiecenia terenów
• dzikich wysypisk śmieci
• bezdomności zwierząt
• zwierząt rannych w wypadkach i kolizjach
• padłych zwierząt
• inne związane z bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej (w przypadku wątpliwości weryfikację zasadności zgłoszenia podejmuje koordynator służb technicznych).

TEL. (44) 725 – 67 – 68

 

image_pdfimage_print